กลุ่มอิควานคืออะห์ลิสซุนนะห์หรือ
มีพี่น้องทั้งระบุนามจริงและใช้นามแฝง ได้ส่งข้อความด้านล่างนี้มาให้ผมและขอให้ช่วยชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นใดคำชี้แจง

ผมเองไม่รู้จักผู้โพ้สหรือผู้แปลเป็นการส่วนตัวทั้งในทางตรงและทางอ้อม และไม่ทราบเจตนาของการโพ้สข้อความนี้ แต่ผู้ส่งข้อความถึงผมถามว่า คำฟัตวาข้างต้นนี้จริงไหม เป็นคำยืนยันว่า กลุ่มอิควานเป็นอะห์ลิสซุนนะห์ด้วยหรือ

เมื่อผมได้อ่านข้อความทั้งภาษาอาหรับและคำแปลภาษาไทยแล้ว ก็เป็นกังวลว่า ผู้ที่ได้อ่านข้อความนี้จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของฟัตวาผิดไปจากข้อเท็จจริง เนื่องจากการสื่อความหมายทางภาษาไม่ชัดเจน
ที่จริงแล้ว คำฟัตวานี้ เป็นการชี้แจงอย่างสุภาพว่า กลุ่มอัลอิควานอัลมุสลีมูนไม่ใช่ อะห์ลิสซุนนะห์ ดังนี้

أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة

“กลุ่มอิสลามที่ใกล้เคียงกับสัจธรรมที่สุดและเป็นกลุ่มที่กระตือรือร้นที่สุดในการปฏิบัติตามสัจธรรมคือ ชาวซุนนะห์”


และประโยคถัดมาคือคำขยายความว่า อะห์ลิสซุนนะห์คือใครบ้าง ดังต่อไปนี้

وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة

“และพวกเขา (หมายถึงอะห์ลิสซุนนะห์นั้น) คือ ชาวอะห์ลุ้ลฮะดีษ และ ญามาอะห์อันศอริสซุนนะห์”


จะเห็นได้ว่าประโยคขยายความนี้มีคำเชื่อมของภาษาอาหรับ (อะต๊อฟ) ด้วย อักษร “วาว” ซึ่งเป็นคำเชื่อมที่ให้ความหมายว่า อะห์ลิสซุนนะห์ก็คือ ชาวอะห์ลุ้ลฮะดีษและกลุ่มอันศอริสซุนนะห์ นั่นเอง
แต่เมื่อกล่าวถึงกลุ่มอิควานอัลมุสลีมูนในข้อความถัดมา กลับไม่ได้ใช้อักษร “วาว” เชื่อมข้อความเพื่อให้สื่อความหมายเดียวกับข้อความก่อนหน้านี้ แต่ใช้คำว่า “ซุมม่า” เป็นคำเชื่อม (อะต๊อฟ) แทนคือ

ثم الإخوان المسلمون

“หลังจากนั้นคือ อัลอิควานอัลมุสลีมูน”


ข้อความนี้จึงสื่อความหมายว่า หลังจาก อะห์ลิสซุนนะห์แล้ว ก็คือ กลุ่มอัลอิควานอัลมุสลีมูน ฉะนั้นข้อความตามที่แสดง จึงไม่ได้มีความหมายเป็นการรับรองว่า กลุ่มอิควานคืออะห์ลิสซุนนะห์ แต่กลับเป็นคำตอบที่สุภาพและจำแนกให้เห็นว่า กลุ่มอิควานมิได้เป็นหนึ่งในอะห์ลิสซุนนะห์

นอกจากนั้นแล้ว ข้อความของฟัตวาในท่อนท้ายที่ไม่ได้แปลนั้น ยังเป็นคำชี้แนะและตักเตือนอย่างสุภาพอีกว่า

وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم فيها خطأ وصواب فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء مع التناصح والتعاون على البر والتقوى

"โดยสรุปก็คือ แต่ละกลุ่มตามที่กล่าวมาแล้ว และนอกเหนือจากนี้อีก มีทั้งผิดและถูก ดังนั้นจึงจำเป็นแก่ท่านจะต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันในสิ่งที่เป็นความถูกต้อง และออกห่างสิ่งที่อยู่ในความผิดพลาด พร้อมทั้งตักเตือนและช่วยเหลือกันบนพื้นฐานของความดีและความยำเกรง"

ขออัลลอฮ์ทรงนำทางแก่ผู้ต้องการทางนำ

9 กันยายน 2556