fareedfendy.com

อะบาน บิน ตัฆลิบ


อะบาน บิน ตัฆลิบ อัรร๊อบอีย์ อัลกูฟีย์ มีสร้อยว่า "อบูซะอด์" เป็นตาบีอีนรุ่นอวุโส มีถิ่นฐานอยู่ที่เมือง กูฟะห์ เสียชีวิตปีที่ 240 ฮิจเราะห์ศักราช
เขาเป็นชีอะห์โดยแท้ หมายถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนท่านอาลี อิบนิ อบีตอลิบ แต่ไม่ใช่ชีอะห์ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์ ดังนั้นชีอะห์อิหม่ามสิบสองจึงไม่ควรนำชื่อของบุคคลผู้นี้ไปแอบอ้างเพื่อสนับสนุนลัทธิของตนเอง
ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากท่านพบคำวิจารณ์เกี่ยวกับตัวเขาว่า เป็นชีอะห์ที่เชื่อถือได้
อิหม่ามอะห์หมัด ได้ให้ความน่าเชื่อถือแก่เขา รวมถึง อิบนุมุอีน,อบูฮาติม และอิบนุ อะดีย์ ได้ระบุชื่อของเขา แล้ววิจารณ์ว่า เขาเป็นผู้เลยเถิดในการฝักใฝ่ชีอะห์ และ อัสซะอ์ดีย์ กล่าวว่า เขาเป็นผู้เอนเอียงชัดเจน
อัลฮาฟิซ อัสซะฮะบีย์ วิจารณ์ว่า "เขาน่าเชื่อถือแต่เขาก็ทำอุตริด้วย"
หากเขาเป็นผู้ทำอุตริ ถ้าเช่นนั้นแล้วเขาจะอยู่ในสถาะของผู้ที่ได้รับความน่าเชื่อถือได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ อัลฮาฟิซ อัสซะฮะบีย์ ได้อธิบายว่า การอุตริ ณ.ที่มีสองประเภทคือ ชนิดเล็ก (ซุครอ) หมายถึง ความเลยเถิดในการฝักใฝ่ชีอะห์ แต่ขณะเดียวกัน เขาก็เป็นผู้เคร่งครัดและสัจจริง อีกประเภทหนึ่งคือ ชนิดใหญ่ (กุ๊บรอ) หมายถึงการปฏิเสธ ตำหนิ, ด่าทอด หยามเกียรติท่านอบูบักร์และอุมัร และเรียกร้องไปสู่ความเชื่อและการกระทำเช่นนั้น (มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2)
ด้วยเหตุนี้เราจึงย้ำว่า อะบาน บินตัฆลิบ คือผู้ให้การสนับสนุนท่านอาลี มิใช่ชีอะห์ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์
ฮะดีษที่ อะบาน รายงานมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามุสลิมจำนวน 4 บท ดังนี้ ฮะดีษเลขที่ 121, 133, 178, 731 และคำรายงานของเขานี้ ท่านอิหม่ามมุสลิมได้นำมาระบุไว้ในกรณีของคำรายงานสำทับ "มุตาบะอาต" หมายถึงคำรายงานที่พ้องกับคำรายงานที่ศอเฮียะห์ของสายรายงานอื่นเท่านั้น