fareedfendy.com

อับดุลเละห์ บิน อีซา


อับดุลเละห์ บิน อีซา บิน อับดิรเราะห์มาน บิน อบี ลัยลา อัลอันศอรีย์ มีสร้อยว่า อบูมูฮัมหมัด ไม่ทันพบกับศอฮาบะห์ มีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองกูฟะห์ เสียชีวิตปีที่ 135 ฮิจเราะห์ศักราช
รายงานเรื่องราวที่ได้รับฟังจากปู่ของเขาคือ อับดุรเราะห์มาน อิบนุ อบีลัยลา, และสะอี๊ด บิน ญุบัยร์, อักริมะห์ และผู้ที่รับเรื่องราวจากเขาไปรายงานต่อคือ มูฮัมหมัด บิน อับดิรเราะห์มาน ซึ่งเป็นอาของเขา, และชัวอ์บะห์, อัสเซารีย์ และคนอื่นๆ
เป็นบุคคลหนึ่งในสายรายงานของบุคอรีและมุสลิม ฮะดีษที่เขารายงานมีบันทึกในศอเฮียะห์บุคอรีจำนวน 2 บทคือ ฮะดีษเลขที่ 1859 และ 3119 ส่วนในศอเฮียะห์มุสลิมมีจำนวน 2 บทเช่นเดียวกันคือ ฮะดีษเลขที่ 1339 และ 1365
อิบนุ มุอีน กล่าวว่า เชื่อถือได้ แต่เขาฝักใฝ่ชีอะห์, อัลนะซาอีย์ กล่าวว่า เชื่อถือได้, อบูฮาติม กล่าวว่า ดี ส่วนอิบนุลมะดีนีย์ กล่าวว่า ฉันถือว่าเขามังกัร (มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 2 หน้าที่ 470 ลำดับที่ 4495)
จากคำวิจารณ์ที่กล่าวว่า "เขาฝักใฝ่ชีอะห์" ทำให้เหล่าชีอะห์หยิบไปโพทนาว่า มีผู้รายงานที่เป็นชีอะห์ในตำราฮะดีษของซุนนี แต่ขอชี้แจงว่า คำว่าชีอะห์ ณ.ที่นี้คือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนท่าอาลี อิบนิ อบีตอลิบ แต่ไม่ใช่ชีอะห์ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์ เนื่องจากเขามิได้มีพฤติกรรมเลยเถิดที่ด่าประณาม หรือใส่ร้ายต่อบรรดาศอฮาบะห์และภรรยาของท่านนบี โดยเขารับคำรายงานที่ถูกถ่ายทอดมาจากท่านหญิงอาอิชะห์ และอบูฮุรอยเราะห์ ซึ่งต่างจากชีอะห์อิหม่ามสิบสองอย่างลิบลับ ดังนั้นชีอะห์อิหม่ามสิบสองจึงไม่ควรนำชื่อของผู้รายงานนี้ไปแอบอ้างเพื่อประโยชน์แก่ลัทธิของตนเอง
และการที่ท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิม ได้นำเอาคำรายงานของเขาไว้ในบันทึกนั้นก็เป็นกรณีของคำรายงานสำทับ (มุตาบะอาต) หรือคำรายงานที่พ้องกับคำรายงานที่ศอเฮียะห์อื่นๆ เท่านั้นเอง