fareedfendy.com

อับดุลรอซาก บิน ฮัมมาม


อับ ดุลรอซาก บิน ฮัมมาม บิน นาเฟียอ์ อัลฮุมัยรีย์ อัลศอนอานีย์ มีสร้อยว่า อบูบักร์ มีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองศอนอาอ์ และเสียชีวิตที่เมืองศอนอาอ์ ยะมัน เกิดในปีที่ 126 และเสียชีวิตในเดือนเชาวาล ปีที่ 211 ฮิจเราะห์ศักราช (ดูคำวิจารณ์ผู้รายงานนี้ในหนังสือ มีซาลนุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 2 หน้าที่ 609 – 614 ลำดับที่ 5044)
อับดุลรอซาก เป็นบุคคลหนึ่งในสายรายงานของบุคอรี รับคำรายงานจากเรื่องที่ถ่ายทอดมาจากศอฮาบะห์หลายท่าน แต่ที่น่ากล่าวถึงก็คือ เขารับคำรายงานเรื่องที่ถ่ายทอดมาจากศอฮาบะห์ที่มีชื่อดังต่อไปนี้
1.อบูฮุรอยเราะห์ ในศอเฮียะห์บุคอรี ฮะดีษเลขที 40,132,269,270,399,680,1164,1253,1830,1924,1931,2366,2372,2478,2508,2677,2686 เป็นต้น
2.ท่านหญิงอาอิชะห์ บินติ อบีบักร์ ในศอเฮียะห์บุคอรี ฮะดีษเลขที่ 3291,3642,4574,6467,6674
3.ท่านหญิงฮับเซาะห์ บินติ อุมัร ในศอเฮียะห์บุคอรี ฮะดีษเลขที่ 1554
อับดุลรอซาก บิน ฮัมมามนี้ เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ลัทธิชีอะห์ นำไปกล่าวอ้างว่า เขาเป็นชีอะห์ แต่อิหม่มาบุครีก็ยังนำเอาคำรายงานของเขามาบันทึกไว้ในศอเฮียะห์ของท่าน
ขอชี้แจงว่า อับดุลรอซาก บินฮัมมาม เป็นผู้ให้การสนับสนุนท่านอาลี อิบนิ อบีตอลิบ แต่ไม่ใช่ชีอะห์ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์ หรือ ชีอะห์อิหม่ามสิบสอง เห็นได้จากการที่เขารับเอาคำรายงานที่ถูกถ่ายทอดมาจาก อบูฮุรอยเราะห์, ท่านหญิงอาอิชะห์ และท่านหญิงฮับเซาะห์ ดังแสดงไว้ข้างต้น