fareedfendy.com

อับดุรเราะห์มาน อิบนุ ซาบิต


อับดุรเราะห์มาน อิบนุ ซาบิต เป็นตาบีอีนรุ่นกลาง เสียชีวิตในปีที่ 118 ฮิจเราะห์ศักราช
ท่านฮาฟิซ อิบนิ ฮะญัร อัลอัสกอลานีย์ ได้ชี้แจงว่า อิบนุ ซาบิต หรือ อับดุรเราะห์มาน อิบนุ ซาบิต บางท่านกล่าวว่า เขามีชื่อจริงว่า อับดุลลอฮ์ อิบนุ ซาบิต และบางท่านก็ว่า อับดุลเลาะห์ บิน อับดิรเราะห์มาน เขาเชื่อถือได้ แต่การรายงานของเขามีการรายงานแบบกระโดดข้ามมาก (ตั๊กรีบุตตะฮ์ซีบ เล่มที่ 1 หน้าที่ 570 ลำดับที่ 3881)
ท่านยะห์ยา บิน มุอีน ได้ชี้ชัดว่า อิบนุ ซาบิต ไม่เคยได้ยินจาก ซะอด์ อิบนิ อบี วักก็อศ (ญามิอุตตะห์ศีล 1/222)
มีผู้ถามยะห์ยา อิบนุ มะอีน ว่า อับดุรเราะห์มาน (อิบนุ ซาบิต) ได้ฟังจาก ซะอด์ อิบนิ อบี วักก็อศ หรือไม่ ? เขาตอบว่า ไม่ มีผู้ถามต่อไปอีกว่า เขาเคยฟังจาก อบีอุมามะห์หรือเปล่า ? เขาตอบว่า ไม่เคย แล้วเขาเคยฟังจาก ญาบิร หรือเปล่า เขาตอบว่า ไม่เคย เขา “มุรซัล” เป็นผู้ที่รายงานข้าม (ตะฮ์ซีบุตตะฮ์ซีบ 6/180 ลำดับที่ 361)
“เขาเป็นตาบีอีนที่มีการรายงานกระโดดข้ามมาก จนกล่าวกันว่า เรื่องที่เขาอ้างว่าได้ฟังจากศอฮาบะห์นั้นไม่ศอเฮียะห์” (อัลอศอบะห์ ฟีตัมยีซิสศออาบะห์ เล่มที่ 5 หน้าที่ 150 ลำดับที่ 6680)