fareedfendy.com

อบี อัลฮัสนาอ์


อบี อัลฮัสนาอ์ เป็นบุคคลมัจญ์ฮุล
อิบนุ ฮะญัร อัลอัสก่อลานีย์ ได้กล่าวิจารณ์ว่า "อบี อัลฮัสนาอ์ นั้น บางคนบอกว่า เขามีชื่อว่า อัลฮะซัน และบางคนก็บอกว่าเขาชื่อ อัลฮุเซน ซึ่งเขาอยู่ในสถานะมัจญ์ฮูล" (ตั๊กรีบุตตะห์ซีบ เล่มที่ 2 หน้าที่ 384 ลำดับที่ 8086)
ฮาฟิซ อัสซะฮะบีย์ วิจารณ์ว่า "อบี อัลฮัสนาอ์ นั้น ชะรี๊ก ได้รายงานต่อจากเขา แต่เขาไม่เป็นที่รู้จัก และเขาอ้างคำรายงานจาก อัลฮะกัม อิบนุ อุตัยบะห์" ( มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 4 หน้าที่ 515 ลำดับที่ 10106)
หมายเหตุ : คำว่า “มัจฮูล” ในทางวิชาฮะดีษนั้น หมายถึงบุคคลซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก ไม่สามารถสืบประวัติของเขาได้ ซึ่งกรณีนี้มีผลทำให้ฮะดีษบทที่เขารายงานอยู่ในสถานะ ฏออีฟ ไม่สามารถอ้างเป็นหลักฐานได้