fareedfendy.com

อาลี บิน ฮาชิม


อาลี บิน ฮาชิม บิน บะรีด อัลบะรีดีย์ อัลอาอิชีย์ อัลกูฟีย์ เป็นตาบีอีนรุ่นกลาง เสียชีวิตที่เมืองกูฟะห์ ในปีที่ 180 ฮิจเราะห์ศักราช
อิบนุมะอีน ให้ความเชื่อถือเขา, อบูดาวู๊ด กล่าวว่า เชื่อถือได้แต่เขาฝักใฝ่ชีอะห์, อิหม่ามบุคอรี กล่าวว่า เขาและพ่อของเขาเป็นผู้เลยเถิดในแนวทางที่เขายึดถือ, อิบนุฮิบบาน กล่าวว่า เขาเลยเถิดในการฝักใฝ่ชีอะห์ เขารายงานฮะดีษจำพวกมุงกัรจากบรรดาผู้มีชื่อเสียง
ฮาฟิซ อัสซะฮะบีย์ กล่าวว่า อิหม่ามบุคอรีได้ทิ้งการรายงานของเขาด้วยการคัดฮะดีษของเขาออกจากบันทึก (มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 3 หน้าที่ 160 ลำดับที่ 5960
ส่วนอิหม่ามมุสลิมได้นำเอาฮะดีษที่เขารายงานบันทึกไว้ในศอเฮียะห์ของท่านจำนวน 2 บท คือฮะดีษเลขที่ 2616 ซึ่งเป็นคำรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์ และฮะดีษเลขที่ 4010 ซึ่งเป็นคำรายงานจาก อับดุลลอฮ์ บิน กอยซ์ เกี่ยวกับความประเสริฐของท่านอุมัร อิบนุ้ลค๊อตต๊อบ และฮะดีษทั้งสองบทนี้ก็ถูกบันทึกไว้ในกรณีของคำรายงานสำทับ (มุตาบาอาต) หมายถึงฮะดีษในเรื่องดังกล่าวนี้มีคำรายงานในสายอื่นที่ศอเฮียะห์อยู่ก่อนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำยืนยันใดๆเลยว่าเขาคือชีอะห์ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์ ดังนั้นชีอะห์อิหม่ามสิบสองจึงไม่ควรนำชื่อของเขาไปแอบอ้างเพื่อหวังประโยชน์ในลัทธิของตนเอง