fareedfendy.com

อิสมาอีล บิน อะบาน อัลวัรร๊อก


อิสมาอีล บิน อะบาน อัลอัซดีย์ อัลกูฟีย์ อัลวัรร๊อก มีสร้อยว่า อบูอิสฮาก เป็นตาบีอีนรุ่นเล็ก มีถิ่นพำนักอยู่ที่เมือง กูฟะห์ และเสียชีวิตปีที่ 216 ฮิจเราะห์ศักราช
รายงานเรื่องราวที่ได้รับฟังจาก มุสอัร และ อับดุลเราะห์มาน บิน ฆอซีล และผู้ที่รายงานต่อจากเขาคือ ยะห์ยา และ อะห์หมัด
อิหม่ามบุคอรี กล่าวว่า เขาเชื่อถือได้ แต่บางท่านกล่าวว่า เขาฝักใฝ่ในชีอะห์ อัลฮากิมได้รายงานจาก อัลดารุกุฏนีย์ว่า เขาไม่แข็งแรง ณ.ที่ฉัน (มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 1 หน้า 212 ลำดับที่ 825)
เนื่องจาก อิสมาอีล บิน อะบาน เป็นบุคคลหนึ่งในสายรายงานของ อิหม่ามบุคอรี ซึ่งกรณีนี้ เหล่าชีอะห์มักนำไปกล่าวอ้างเสมอว่า "หากการรายงานของชีอะห์ไม่เป็นที่ยอมรับ แล้วเพราะเหตุใดอิหม่ามบุคอรีจึงได้นำเอาการรายงานของ อิสมาอีล บิน อะบาน ไว้ในสายรายงานของท่านด้วย"
ขอชีแจงว่า มีบางท่านกล่าวว่า อิสมาอีล บิน อะบาน นั้น "ตะชัยยัวอ์" หมายถึงผู้ฝักใฝ่ในชีอะห์ หรือผู้ที่ให้การสนับสนุนท่านอาลี อิบนิ อบีตอลิบ แต่เขาไม่ใช่ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์ ดังนั้นจึงมิเป็นการบังควรที่เหล่าชีอะห์อิหม่ามสิบสองจะนำชื่อของบุคคลผู้ นี้ไปแอบอ้างสนับสนุนลัทธิของตนเอง มิเช่นนั้นแล้ว โปรดพิจารณาฮะดีษที่ อิสมาอีล บิน อะบาน รายงานต่อไปนี้
อิสมาอีล บิน อะบาน เล่าให้ฉันฟังว่า อิบนุ้ลมุบาร๊อก ได้บอกกับเราจาก ยูนุส จาก อัสซุฮ์รีย์ จาก อุรวะห์ จากท่านหญิงอาอิชะห์ ว่า แท้จริงท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าว่า "เราไม่มีมรดกตกทอด สิ่งที่เราทิ้งไว้เป็นศอดะเกาะฮ์"
ฮะดีษที่ อิสมาอีล บิน อะบาน รายงานที่มีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีมีดังนี้ ฮะดีษเลขที่ 875, 1544, 4349, 5267, 6050, 2630 ฮะดีษเหล่านี้มิใช่ อิสมาอีล บิน อะบาน รายงานเพียงลำพัง หากแต่มีสายรายงานหลักที่ศอเฮียะห์ ดังนั้นการรายงานของ อิสมาอีล จึงเป็นเพียงคำรายงานสำทับ หรือคำรายงานที่พ้องกับคำรายงานอื่นที่ศอเฮียะห์นั่นเอง