fareedfendy.com

อิสมาอีล บิน ซะกะรียา อัลคุลกอนีย์


อิสมาอีล บิน ซะกะรียา บิน มุรเราะห์ อัลคุลกอนีย์ อัลอะซะดีย์ อัลกูฟีย์ มีสร้อยว่า อบูซิยาด และมีฉายาว่า ซะกูซอน เป็นตาบีอีนรุ่นกลาง พำนักอยู่ที่เมืองกูฟะห์ เสียชีวิตที่ กรุงแบกแดด ในปีที่ 174 ฮิจเราะห์ศักราช
เป็นบุคคลหนึ่งในสายรายงานของอิหม่ามบุคอรี และฮะดีษที่เขารายงานมีดังนี้ ฮะดีษเลขที่ 1975, 2130, 2469, 2676, 2735, 5022, 5600, 5619, 5845, 6844
ในหนังสือ "มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล" ระบุว่า "เขาเป็นชีอะห์ที่เชื่อถือได้" หมายถึงเขาเป็นผู้ให้การสนับสนุนท่านอาลี อิบนิ อบีตอลิบ แต่ไม่ใช่ชีอะห์ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์ ดังนั้นชีอะห์อิหม่ามสิบสองจึงมีบังควรที่จะนำชื่อของบุคคลผู้นี้ไปกล่าวอ้างเพื่อสนับสนุนลัทธิของตนเอง
คำรายงานของ อิสมาอีล บิน ซะกะรียา เพียงลำพัง เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักวิชาการฮะดีษเป็นอย่างมากเช่น อิบนุมุอีน กล่าวว่า "เขาฏออีฟ" เป็นต้น
ดังนั้น หากพบคำรายงานของเขาเพียงลำพัง ที่ไม่มี "มุตาบาอาต" (คำรายงานสำทับ) หรือ "ชะวาฮิด" ก็ต้องละวาง