fareedfendy.com

อิสมาอีล บินรอเฟียะอ์


อิสมาอีล บินรอเฟียะอ์ หรือรู้จักกันในนาม อบี รอเฟียะอ์
อะห์หมัด (อิบนิฮัมบัล) ยะห์ยา (บินมะอีน) และนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ได้ให้สถานะฏออีฟ แก่เขา
อัลดารุกุฏนีย์ และคนอื่นๆ กล่าวว่า มัตรู๊ก กุ้ลฮะดีษ
อิบนุอดีย์ กล่าวว่า บรรดาฮะดีษที่เขารายงานทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา (มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 1 หน้าที่ 227)