fareedfendy.com

มาลิก บิน อิสมาอีล อัลนะฮ์ดีย์


มาลิก บิน อิสมาอีล บิน ดิรฮัม อัลนะฮ์ดีย์ อัลกูฟีย์ มีสร้อยว่า อบูฆ็อสซาน มีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองกูฟะห์ เสียชีวิตในปีที่ 219 ฮิจเราะห์ศักราช
เป็นผู้เคร่งคัดและเชื่อถือได้ (ตั๊บรีบุตตะฮ์ซีบ เล่มที่ 2 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 6443)
เป็นผู้ที่เชื่อถือได้และมีความเที่ยงธรรมเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป หากแต่เขาอยู่ในแนวทางเดียวกันกับผู้ฝักใฝ่ชีอะห์ เช่น อัลฮะซัน บิน ศอและห์ (มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 3 หน้าที่ 424 ลำดับที่ 7008)
อย่าว่าแต่เขาเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางเดียวกับผู้ฝักใฝ่ชีอะห์เลย ถึงแม้จะมีผู้กล่าวว่า เขาเป็นชีอะห์ก็ตาม ก็มิได้ทำให้สถานะการรายงานของเขาต้องเสียหายแต่อย่างใด เพราะคำว่าชีอะห์ที่กล่าวถึงนี้คือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนท่านอาลี อิบนิ อบีตอลิบ แต่ไม่ใช่ชีอะห์ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์
แต่หากชีอะห์อิหม่ามสิบสองจะนำชื่อเขาไปแอบอ้างเพื่อประโยชน์ของลัทธิตนเอง ก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเขา ที่ มาลิก บิน อิสมาอีล เป็นผู้หนึ่งที่รายงานเรื่องราวจากท่าน อาลี อิบนิ อบีตอลิบ ว่า
"ท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้ห้ามนิกะห์มุตอะห์ และห้ามกินเนื้อลาบ้าน ตั้งแต่สงครามคอยบัร" (ศอเอียะห์บุคอรี ฮะดีษเลขที่ 4723)
ดังนั้นถ้อยคำที่เขารายงานนี้จึงบอกตัวตนของเขาเป็นอย่างดีว่า เขาไม่ใช่ชีอะห์อิหม่ามสิบสอง นอกจากนั้นเขายังรายงานเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดมาจากศอฮาบะห์หลายท่าน โดยเฉพาะท่านหญิงอาอิชะห์, ท่านหญิงอุมมุซะละมะห์, อบูฮุรอยเราะะห์ เป็นต้น
ฮะดีษที่ มาลิก บิน อิสมาอีล รายงานถูกบันทึกอยู่ในศอเฮียะห์บุคอรี จำนวน 30 ฮะดีษ และมีบันทึกอยู่ในศอเฮียะห์มุสลิมจำนวน 1 ฮะดีษคือฮะดีษเลขที่ 3163