fareedfendy.com

สะอี๊ด บิน อัชวะอ์


สะอี๊ด บินอัมร์ บิน อัชวะอ์ อัลฮัมดานีย์ ไม่ทันได้พบศอฮาบะห์ มีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองกูฟะห์ และดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาที่เมืองกูฟะห์ เสียชีวิตปีที่ 120 ฮิจเราะห์ศักราช
เป็นบุคคลหนึ่งในสายรายงานของบุคคอรี และมุสลิม ฮะดีษที่เขารายงานถูกบันทึกในศอเฮียะห์บุคอรีจำนวน 2 บทคือฮะดีษเลขที่ 1383 และ 2996 ส่วนในศอเฮียะห์มุสลิมมี จำนวน 3 บทคือฮะดีษเลขที่ 260, 3182, 3238
สถานะของเขาเชื่อถือได้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป แต่ท่าน อัลญูซญานีย์ วิจารณ์ว่า เขาคือผู้เลยเถิดและเอนเอียง หมายถึง ฝักใฝ่ในชีอะห์ (มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 2 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 3139)
จากคำวิจารณ์ที่ว่า "เขาฝักใฝ่ชีอะห์" ทำให้เหล่าชีอะห์หยิบเอาไปโพทะนาว่า มีผู้รายงานชีอะห์ในตำราฮะดีษของซุนนี แต่ขอชี้แจงว่า คำว่าชีอะห์ที่ถูกระบุไว้นี้คือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนท่านอาลี อิบนิ อบีตอลิบ มิใช่ชีอะห์ รอฟิเฏาะฮ์ อิมามียะห์ อิสนาอะชะรียะห์ ด้วยเขารับเรื่องราวที่ถูกรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์ โดยที่ไม่ได้รังเกียจหรือด่าประณามบรรดาศอฮาบะห์และบรรดาภรรยาของท่านนบี แตกต่างจากพฤติกรรมของเหล่าชีอะห์อิหม่ามสิบสองอย่างลิบลับ ดังนั้นเหล่าชีอะห์จึงไม่ควรนำเอาชื่อของเขาไปแอบอ้างเพื่อหวังประโยชน์ในลัทธิของตนเอง
และการที่อิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิม ได้บันทึกคำรายงานของเขาไว้ ก็ในกรณีคำรายงานสำทับ (มุตาบะอาต) หมายถึงเป็นคำรายงานที่พ้องกับคำรายงานอื่นที่ศอเฮียะห์เท่านั้นเอง