fareedfendy.com

สะอี๊ด บิน ฟัยรูส (อะบู อัลบัคตะรีย์)


สะอี๊ด บิน ฟัยรูส อบี อิมรอน อัลฏออีย์ มีฉายาว่า อบู อัลบัคตะรีย์ เป็นตาบีอีนรุ่นกลาง มีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองกูฟะห์ เสียชีวิตปีที่ 82 ฮิจเราะห์ศักราช
เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ และเป็นหนึ่งในสายรายงานของบุคอรี และมุสลิม ได้รับเรื่องราวมาจาก อับดุลลอฮ์ อิบนิ อับบาส มีบันทึกในศอเฮียะห์บุคอรี 3 บท และศอเฮียะห์มุสลิม 3 บท
ส่วนคำรายงานของเขาที่อ้างว่าได้ฟังมาจากท่านอาลี อิบนิ อบีตอลิบ หรือศอฮาบะห์ท่านอื่นๆนั้นต้องพิจารณา เนื่องจากท่านชัวอ์บะห์ เผยว่า "เขาไม่ได้พบกับท่านอาลี" ดังนั้นฮะดีษหลายบทที่เขารายงานจึงอยู่ในสภาพ สายรายงานขาดตอน หรือกระโดดข้ามผู้รายงานอีกคนหนึ่งไป เป็นเหตุให้คำรายงานของเขาถูกพิจาณาว่าเป็น "ฏออีฟ" (มีซานุ้ลเอียะอ์ติดาล เล่มที่ 4 หน้าที่ 494 ลำดับที่ 9986)